RaisingResults
Wij helpen jou je doelgroepen beter te begrijpen. Zodat jij kunt groeien in een digitale wereld.

Privacy statement sollicitanten

Laatste update: 22-05-2018

 

Dit privacy statement heeft betrekking op de verwerking van uw persoonsgegevens als sollicitant bij RaisingResults B.V., gevestigd aan de Polonceaukade 10, 1014 DA te Amsterdam (hierna ook wel: “RaisingResults”, “wij” of “ons”). RaisingResults zet zich in voor de bescherming van de privacy van haar sollicitanten. Deze persoonsgegevens worden door ons conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG) en overige toepasselijke wet- en regelgeving verzameld en verwerkt.

Dit privacy statement is bedoeld om u te informeren over de wijze waarop RaisingResults uw persoonsgegevens verwerkt en welke rechten in dat kader aan u toekomen. De volgende onderwerpen zullen hierin aan de orde komen:

 
 
1. Persoonsgegevens en doeleinden

Wat is een persoonsgegeven?
Een persoonsgegeven is ieder gegeven, dat een natuurlijk persoon (direct of indirect) kan identificeren. Een persoonsgegeven kan een naam of telefoonnummer, maar bijvoorbeeld ook een geboortedatum of e-mailadres zijn.


Waarvoor verwerkt RaisingResults uw persoonsgegevens?
RaisingResults verwerkt uw persoonsgegevens alleen als dit is toegestaan op grond van de AVG. Wij verzamelen de volgende persoonsgegevens voor de navolgende doeleinden:
  • Om contact met u op te nemen en te onderhouden in het kader van de sollicitatieprocedure
  • Om te beoordelen of u geschikt bent voor de functie waarnaar u solliciteert

Onder deze gegevens vallen onder andere:
  • Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, evt. geboortedatum
  • Motivatiebrief, CV, opleiding, (kopie van) diploma’s, getuigschriften of referenties, evt. een assessment
  • Evt. een foto (u bent niet verplicht deze aan RaisingResults te verschaffen)

2. Met wie deelt RaisingResults persoonsgegevens?
RaisingResults kan derden inschakelen in het kader van de uitvoering van het verzamelen en verwerken van sollicitantengegevens. Deze derden zijn verwerkers van RaisingResults en verwerken de gegevens slechts ten behoeve van RaisingResults en voor geen enkel ander doel. RaisingResults zal uw persoonsgegevens niet doorgeven aan derden die gevestigd zijn buiten de Europese Economische Ruimte.

3. Bewaartermijnen
Op grond van de AVG mogen persoonsgegevens niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is in het licht van de doeleinden waarvoor deze gegevens zijn verzameld.

Hoe lang bewaart RaisingResults uw sollicitatie?
Uw persoonsgegevens worden in ieder geval binnen vier weken nadat de sollicitatieprocedure is afgerond verwijderd, tenzij de wet RaisingResults verplicht de gegevens langer te bewaren. Indien RaisingResults uw gegevens langer in haar portfolio wenst te bewaren zullen wij u hiervoor om toestemming vragen. RaisingResults bewaart de persoonsgegevens in dat geval voor een periode van maximaal één jaar na beëindiging van de sollicitatieprocedure. U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. Dit laat de rechtmatigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens voor het intrekken van de toestemming in stand.


4. Beveiliging van persoonsgegvens
RaisingResults heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of een andere vorm van onrechtmatige verwerking. RaisingResults zal tijdig melding maken van een eventueel datalek en indien nodig u tevens hiervan op de hoogte brengen.


5. Wijzigingen in het privacy statement
RaisingResults kan dit privacy statement van tijd tot tijd wijzigen als daar een reden voor is. Indien dit gebeurt tijdens de sollicitatieprocedure zult u hierover op de hoogte gesteld worden.


6. Wat zijn uw rechten?
U heeft het recht RaisingResults te verzoeken om:
  • inzage te geven in uw persoonsgegevens (zoals uw adres of telefoonnummer),
  • uw persoonsgegevens (zoals uw adres of telefoonnummer) te laten aanvullen, corrigeren of verwijderen;
  • bezwaar aan te tekenen tegen de verwerkingen van uw persoonsgegevens;
  • de verwerking en overdracht van uw persoonsgegevens te beperken; en/of
  • uw persoonsgegevens door te geven aan u of aan een derde.

Deze rechten zijn niet absoluut. RaisingResults zal uw verzoek beoordelen conform de AVG. RaisingResults zal u zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen een maand na ontvangst van uw verzoek, informatie verstrekken over de acties die RaisingResults heeft ondernomen naar aanleiding van uw verzoek. Deze termijn kan RaisingResults met twee maanden verlengen in verband met de complexiteit van uw verzoek of het aantal verzoeken dat RaisingResults ontvangt. RaisingResults zal u in dat geval informeren.

U heeft op elk moment het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Tenslotte heeft u in zijn algemeenheid het recht om niet te worden onderworpen aan uitsluitend geautomatiseerde besluitvorming, waaronder profilering, tenzij sprake is van een van de uitzonderingen.


7. Contact
Indien u vragen heeft over dit privacy statement dan kunt u contact opnemen met:

Richard van Dijk
richard@raisingresults.eu
T 085 028 0300